Novità

ROMAN GRAFISERVICE SRL

Sediul social: localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj

Punct de lucru: localitatea Dej,  strada BISTRIŢEI, Nr. 44, Judet Cluj

 

 

SPECIFICAŢII

 

La procedura competitivă de atribuire  a contractului de prestari servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

 

Informații generale solicitant privat

Denumirea solicitantului: ROMAN GRAFISERVICE SRL

Adresa sediu social/corepondență: localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj

Date de contact: tel 0724/899899, fax -, email info@romangrafiservice.com

Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor

Obiectul ofertei: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

Locul de prestare a serviciilor: localitatea Dej,  strada BISTRIŢEI, Nr. 44, Judet Cluj

Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului:12 luni,durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri și perioada de evaluare

Valoarea estimată a contractului este de 230.000  RON  fără TVA. Prețul contractului  nu poate fi  ajustat ulterior.

Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284/2016 Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email la: info@romangrafiservice.com

Persoana de contact: Ciaca Valeria; telefon: 0724/899899

DATA: 31.03.2017

 

 1. DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condiții de eligibilitate:

Activitate principală sau secundară: conform cod CAEN 7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management

Documente necesare, anexe la oferta de preț :

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul)

 

 1. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

DATA

ORA

LOCATIA

Termen limita pentru primirea ofertei

 

13.04.2017

 

ora 12.00

 

info@romangrafiservice.com

localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj

Deschiderea ofertelor

14.04.2017

ora 12.00

localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj

 

 

 1. PREZENTAREA OFERTEI- CRITERII DE FORMĂ

 

Limba de redactare a ofertelor este: română

Moneda folosită:RON sau EURO

Pentru ofertele depuse într-o altă monedă decât Ron, valoarea va fi calculată la cursul de schimb valabil  InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte

 

Modalitatea de depunere a ofertei: pe email la adresa info@romangrafiservice.com

Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului

Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

Criteriu de atribuire a contractului:În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, solicitantul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului viitorului proiect.

 

 1. PREZENTAREA OFERTEI-CERINȚE TEHNICE

 

Obiectul ofertei: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

Menționăm că planul de afaceri este o anexă la cererea de finanțare în cadrul liniei de finanțare:

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Oferta va cuprinde :

-termen limită de întocmirea planului de afaceri: 23.08.2017, ora 12:00

-prețul serviciilor

-valabilitatea ofertei

Date tehnice pentru planul de afaceri:

Titlul proiectului

Creșterea competitivității ROMAN GRAFISERVICE SRL prin achiziția de mijloace fixe

Valoarea nerambursabilă estimată a proiectului

Max. 1.000.000 de euro

Activitatea pentru care se solicită finanțarea (cod CAEN)

1814 Legatorie si servicii conexe

Scurtă descriere a investiției

Achizitii de echipamente specifice cod CAEN-ului 1814 Legatorie si servicii conexe.

 

Planul de afaceri trebuie să respecte prevederile referitoare la linia de finanțare mai sus menționate. Prevederile se regăsesc în Ghidul solicitantului aferent liniei de finanțare. Planul de afaceri trebuie să respecte criterii tehnice și de formă conform Anexei 1-5 Plan de Afaceri din ghidul solicitantului (A se vedea Anexa 2 la acest document)

 1. CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriu de atribuire a contractului:În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, solicitantul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului viitorului proiect.

Elemente de departajare a ofertelor de preț:

Pentru departajarea ofertelor de preț se va lua în considerare:

 1. Termenul de execuție a planului de afaceri
 2. Valoarea ofertei de preț

 

Informare ofertanți

Autoritatea contractanta va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție.

 1. CONTESTAȚII

 

În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat

procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru

soluţionarea cauzei.

ANEXA 1

OFERTANT

..............................................................

..............................................................

 

DECLARAȚIE

Privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul (a), ..................................., în calitate de ......................................, referitor la procedura..........................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este prevpzut la art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completărilor ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificările și completările prin Legea 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul..........................., declar cu voi informa imediat......................................dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că.................................... are dreptul de a solicita, în scopul verificării și conformității declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 

..............................................

(Numele și funcția persoanei autorizate)

............................................

(Semnătura persoanei autorizate)

 

 

 

ANEXA 2 – MODEL PLAN DE AFACERI

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

 

 

 

 

 

 

 

[titlul proiectului]

PLAN DE AFACERI

 

 

 

 

 

Cuprins

1.           Firma. 2

2.           Investiția. 2

3.           Produsul /serviciul 4

4.           Strategia de marketing. 4

5.           Analiza și previziunea financiară. 6

6.           Anexe. 13

 

 

 

1.Firma

Precizați următoarele informații de identificare a firmei:

 • Denumirea firmei;
 • Forma de organizare;
 • Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare
 • Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
 • Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
 • Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare deținute
 • Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

 

Descrieți:

 • Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de angajați (personalul), indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate.
 • Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de producție, prestare servicii)
 • Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
 • Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică
 • Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

2.Investiția

 • Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect, descrieți experiența firmei în acest domeniu
 • Justificați necesitatea realizării investiției.
 • În funcție de categoria de investiție inițială (definită conform normelor în materia ajutorului de stat regional) cuprinsă în cererea de finanțare, precizați, după caz:
  • Dacă investiția constă în crearea unei noi unități de producție/prestare servicii
  • Dacă investiția va conduce investiția la extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție/prestare servicii
  • Dacă investiția va conduce investiția la diversificarea unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. În acest caz, prezentanți activele (tangibile și intangibile) care vor fi reutilizate în activitatea propusă prin proiect: valoarea contabilă a acestor active reutilizate (tangibile și intangibile), procentul de reutilizare (utilizate integral sau parțial în realizarea noului produs/serviciu), valoarea  amortizării  activelor legate de activitatea prestată. A se vedea și Secțiunea 5 ”Analiza și previziunea financiară” – pct. 4 ”Analiza imobilizărilor”, de mai jos.
 • Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:
  • modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției
  • clădirea/spațiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilităților la care are acces imobilul
  • autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
 • lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente (conform foii de lucru ”2A – Buget Cerere” din Machetă) și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

 

Nr. crt.

Denumirea lucrărilor / bunurilor/  serviciilor

UM

Cantitate

Preţ unitar
(fără TVA)

Valoare

Totală (fără TVA)

Linie bugetară

Eligibil/ neeligibil*

Lucrări de construcții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 Dotări (active corporale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 Active necorporale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 Servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

(*se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă pe neeligibil)

 

 • descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus. Enumerați specificații tehnice, după caz.
 • dacă este cazul, evidențiați caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de produs (bun sau serviciu) și/sau de proces. Descrieți efectele la nivelul producției sau prestării de servicii ca urmare a implementării soluției inovative
 • includeți, după caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj
 • detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului):
  • descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
 • detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:
  • identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.
  • detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare.

Puteți atașa, la planul de afaceri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.

 • Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);
 • Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt
 • Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect poate conduce la dezvoltarea firmei pe plan international:
  • Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice, adica acele competente si abilitati ce au consacrat-o pe piata interna: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing, putere financiara (e.g. exportul  de bunuri si servicii,  operatiunile comerciale combinate);
  • Realizarea de aliante si cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa); cooperari pe baze contractuale (licentierea, franciza, subcontractarea, coproductia in intreprinderi separate, contractul de management etc); aliantele strategice sub forma consortiilor pentru construirea de obiective in comun, pentru livrari la cheie sau alte tipuri de aliante.
  • Implantarea in tarile terte – valorificarea avantajelor de localizare in strainatate, firma dezvoltandu-si capacitatile comerciale si de productie pe pietele locale si straine si adaptandu-si strategia si modul de operare in functie de specificul acestor piete.
 • Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect urmărește implementarea și certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii, management al mediului, management al sanatatii si securitatii ocupationale, evaluarea riscurilor si stabilirea punctelor critice de control, securitatea informatiilor, securitatea lantului de furnizare,  sistem de management al energiei,  sisteme combinate,  certificari/recertificări produse etc

3.Produsul /serviciul

Descrieți în detaliu produsul/ serviciulce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției propuse în proiect:

 • Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacități), tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forța de muncă, patente etc).
 • Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți.
 • Prezentați, unde este aplicabil, modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului.

4.Strategia de marketing

Identificați piața țintă:

 • Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul rezultat în urma investiției
 • Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al obiectivului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
 • Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe
 • Analizați potențialul de creştere a pieţei
 • Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
 • Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
 • Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.
 • Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și avantajele noilor activități/produse /procese/servicii ce vor rezulta în urma implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor)

 

Descrieți obiectivele generale de marketing

 • acestea derivă din obiectivele generale ale entității, prin ele urmărindu-se păstrarea echilibrului între produse și piețe în general (de exemplu : vânzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de produse noi pe segmente de piață noi), și, în particular, pot fi și obiective legate de aspecte ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc. Obiectivele trebuie să fie corelate cu rezultatele analizei situației existente și trebuie să îndeplinească modelul SMART: Specific; Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp

 

Descrieți strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing)

 • în cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui element al mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).
 • Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mix-ului de marketing, și anume:
  • strategia de produs (se va descrie produsul/serviciul, menționându-se caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților);
  • strategia sau politica de preț (se vor analiza următoarele elemente de determinare a prețului: costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit, prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);
  • strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție);
  • strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării);

 

Descrieți planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing

 • Enumerați și descrieți activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing și implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificați necesitatea realizării acestor activități și descrieți contribuția fiecăreia la atingerea obiectivelor de marketing.
 • Realizați calendarul activităților propuse, pe luni
 • Identificați departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecărei activități
 • Elaborați bugetul planului de acțiune (modelul recomandat în tabelul de mai jos include o serie de activități, cu titlu de exemple).
 • Justificați costurile estimate pentru fiecare activitate și lună din calendarul de realizare a activităților.

 

Nr. Crt.

Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna n

1

Cercetare de piață

 

 

 

 

2

Comunicare

Redactare comunicate de presă

Redactare materiale publicitare

Website, creare și întreținere

 

 

 

 

3

Organizare evenimente

 

 

 

 

4.

Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în  străinătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Identificați riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus sau în atingerea obiectivelor

 • Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului (e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
 • Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare risc

5.Analiza și previziunea financiară

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:

 1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă
 2. Bugetul proiectului și planul de finanțare
 3. Analiza financiară a întreprinderii, în urma finalizării investiției
 4. Analiza imobilizărilor

 

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru (worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.

Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare  este de 10 ani.

 

Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se specifică.

 

 

 1. Analiza întreprinderii solicitante

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii solicitante:

 • 1.A-Bilant (coloanele B-D): Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).
 • 1.B-ContPP (coloanele B-D): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).
 • 1.C-Analiza_fin_extinsa(coloanele B-D) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori
 • 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele B-D): Completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.
 • 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate. Pentru situația 1) de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații – pct. 2) și 3) din foaia de lucru – facobiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

 

 1. Bugetul proiectului și planul investițional

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului proiectului și a planului investițional:

 • 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, așa cum au fost incluse în formularul cererii de finanțare.
 • 2B-Investitie: completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale. În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare al acestuia, folosind informațiile obținute de la banca finanțatoare.

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri:

 • Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție
 • Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției.
 • Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor investiționale

 

 1. Analiza financiară a întreprinderii în urma realizării investiției

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a societăţii (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):

 • 1.A-Bilant (coloanele E-N): Completați cu proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
 • 1.B-ContPP (coloanele E-N): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere previzionat la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
 • 1.C-Analiza_fin_extinsa(coloanele E-N) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori
 • 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele E-N): Completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.

 

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri:

 • Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri.
 • In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile societății, respectiv rezultatele concrete din operarea sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate. Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.

 

Completați cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății (după caz):

 

 • Cifra de afaceri

Denumire

AN 1

AN 2

UM

Preț unitar (lei)

Cantitate estimată, lunar

Cantitate estimată, AN 1 (lei)

Valoare estimată, AN 1 (lei)

UM

Preț unitar (lei)

Cantitate estimată, lunar

Cantitate estimată, AN 2 (lei)

Valoare estimată, AN 2 (lei)

701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produs …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704. Venituri din servicii prestate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Serviciu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Serviciu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705. Venituri din studii şi cercetări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Studiu/cercetare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Studiu/cercetare ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706. Venituri din redevențe, locații de gestiune şi chirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

708. Venituri din activități diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

709. Reduceri comerciale acordate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

766. Venituri din dobânzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

AN 3

… AN n

UM

Preț unitar (lei)

Cantitate estimată, lunar

Cantitate estimată, AN 1 (lei)

Valoare estimată, AN 1 (lei)

UM

Preț unitar (lei)

Cantitate estimată, lunar

Cantitate estimată, AN n (lei)

Valoare estimată, AN n (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Venituri aferente costului producției în curs de execuție Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție
 • Venituri din producția de imobilizări. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din producția de imobilizări necorporale, veniturile din producția de imobilizări corporale, veniturile din producția de investiții imobiliare
 • Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • Venituri din producția de investiții imobiliare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din producția de investiții imobiliare.
 • Venituri din subvenții de exploatare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile  din subvenții de exploatare pentru materii prime şi materiale; veniturile din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe ; veniturile din subvenții de exploatare pentru plata personalului;  veniturile din subvenții de exploatare pentru asigurări şi protecție socială; veniturile din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare ; veniturile din subvenții de exploatare aferente altor venituri
 •  Alte venituri din exploatare.  Se vor detalia (dacă este cazul) alte venituri din exploatare.

 

 

Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate) - completați cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității (după caz):

 

AN 1

Denumire cheltuială

Costuri

UM/

Consum/

Cantitate

Pret unitar

lei

Valoare medie lunara

Valoare medie anuala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile

Materii prime:

....           

.....

 

 

 

 

Materiale consumabile

….

….

 

 

 

 

Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe)

Materialele de natura obiectelor de inventar

…….

 

 

 

 

Materialele nestocate

….

 

 

 

 

Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor

 

 

 

 

Cheltuieli privind ambalajele

………..

 

 

 

 

Energie electrică

 

 

 

 

Gaz

 

 

 

 

Apă

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

Cheltuieli privind mărfurile

……..

 

 

 

 

Reduceri comerciale primite

…….

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile

 

 

 

 

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune şi chiriile

 

 

 

 

Cheltuieli cu primele de asigurare

 

 

 

 

Cheltuieli cu studiile şi cercetările

 

 

 

 

Cheltuieli cu pregătirea personalului

 

 

 

 

Cheltuieli cu colaboratorii

 

 

 

 

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

 

 

 

 

Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

 

 

 

 

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

 

 

 

 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări

 

 

 

 

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații

 

 

 

 

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

 

 

 

 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu personalul

Personalul societății

AN 1

AN 2

Nr.

Salariu net/lună

Salariu brut/lună

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Nr.

Salariu net/lună

Salariu brut/lună

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalul societății

AN 3

AN N

Nr.

Salariu net/lună

Salariu brut/lună

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Nr.

Salariu net/lună

Salariu brut/lună

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi şi datorii asimilate

AN 1

AN2

AN3

AN N

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 

0

0

0

0

      Rate la imprumut - cofinantare la proiect

0

0

0

0

      Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

0

0

0

0

Rambursari de credite pe termen scurt

0

0

0

0

Cheltuielile privind dobanzile

0

0

0

0

     La imprumut - cofinantare la proiect

0

0

0

0

     La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

0

0

0

0

     La credite pe termen scurt

0

0

0

0

 

 • Subventiile nu se inregistreaza direct in conturile de capital si rezerve.  Subventiile se inregistreaza ca subventii pentru investitii și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
 • În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
 • Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
 • Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se procedează astfel:
  • din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere:
   • în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor;
   • la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;
  • din punctul de vedere al bilanţului:
   • creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;
   • periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.
 • Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze. În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.
 • Subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută.

 

 1. Analiza imobilizărilor
 • Se va completa foaia de lucru 3A-Imobilizări din machetă, doar în cazul cererilor de finanţare care includ investiţii iniţiale legate de diversificarea unei unităţi(a se vedea precizările referitoare la categoriile de investiții inițiale, în secțiunea 2.7.1. ”Ajutorul regional pentru investiții” din ghidul specific).
 • Completați cu informații din bilanțul contabil aferent ultimului exercitiu financiar încheiat.Se va menţiona valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)doar pentru activele care vor fi reutilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu propus prin proiect. Spre exemplu, terenul și clădirile/utilajele utilizate deja în activitatea societăţii ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului nou.
 • Pentru activele existente utilizate integral în realizarea produsului, procentul de reutilizare a activelor(tangibile și intangibile)este de 100% (coloana C, foaia de lucru 3A Imobilizări).  Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional ,procentul de reutilizare a activelor (tangibile și intangibile) fiind calculat proproţional (coloana C, foaia de lucru 3A Imobilizări). 

6.Anexe

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri

Stampa | Mappa del sito
© roman grafiservice 2013