Invitatie de participare

Invitație de participare

privind procedura competitiva pentru servicii de consultanța pentru elaborarea planului de afaceri

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Prin prezenta vă informăm că societatea noastră intenționează să realizeze proiectul cu titlul: ,,Creșterea competitivității ROMAN GRAFISERVICE SRL prin achiziția de mijloace fixe” care se va accesa prin  POR 2.2- Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Vă invităm să luați parte la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de prestări servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, necesar depunerii proiectului mai sus menționat, organizată de ROMAN GRAFISERVICE SRL.

 

Vă înaintăm împreună cu această invitație:

- instrucțiuni pentru ofertanți

-document privind specificațiile tehnice

- model Declarație privind evitarea conflictului de interese-model ofertant

 

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei invitații, prin completarea formularului de mai jos și prin transmiterea acestuia prin email la adresainfo@romangrafiservice.com.

 

Cu stimă,

ROMAN GRAFISERVICE SRL

Benatti Alessio

 

FORMULAR DE CONFIRMARE

Prin prezenta noi………………………....................................(numele ofertantului), vă confirmăm primirea invitației de participare nr…..................../................. înregistrate în cadrul societății noastre sub nr…….....din data de ………........................

 

Vă mulțumim!                                                                                                             

                                                                                                Administrator,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

1.Informații generale solicitant

Denumirea solicitantului: ROMAN GRAFISERVICE SRL

Adresa sediu social/corepondență:localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj

Date de contact: tel 0724/899899, fax -, email info@romangrafiservice.com

2.Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor

Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

Locul de prestare a serviciilor: localitatea Dej,  strada BISTRIŢEI, Nr. 44, Judet Cluj

3.Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni (durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri și perioada de evaluare)

4.Valoarea estimată a contractului este de 230.000  RON  fără TVA. Prețul contractului  nu poate fi  ajustat ulterior.

5.Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este: 13.04.2017 ora 12.00, adresa de e-mail: info@romangrafiservice.com

6. Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului

7. Limba de redactare a ofertelor este: română

8. Locul, data si ora deschiderii ofertelor:localitatea Dej, str. Somcutului, nr. 48 F-G, jud. Cluj; data: 14.04.2017 ora 12.00

9. Documentația privind specificațiile tehnice se pot obține de la: info@romangrafiservice.com

10. Ofertele alternative sunt interzise

11. Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

12. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței și principiul eficacității

13. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1 din documentul Specificații tehnice

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (in copie conform cu originalul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa | Mappa del sito
© roman grafiservice 2013